-قناه : افراح 11602 H
....................................
2-قناه : شقاوة 11096 H
.....................................
3- قناه : دندشه 11075 V
.......................................
4-قناه : بون سواريه 10814 H
...........................................
5- قناه : شارع الهرم 10814 H
..............................................
6- قناه : الامل تى فى 10814 H
..............................................
7-قناه : غنوتى 11527 H
.....................................
8- قناه : المولد 11257 H
......................................
9- قناه : شعبيات 11257 H
........................................
10-قناه : مزازيك 11257 H
..................................
11-قناه : مزيكا 11899 V
.................................
12-قناه : مزيكا زووم 11899 V
.........................................
13-قناه : روتانا موسيقي 11295 H
..................................................
14-قناه : روتانا كليب 11295 H
.........................................
15-قناه : روتانا خليجية 11295 H
..............................................
16-قناه : ميلودي 10796 V
....................................
17-قناه : موناليزا 11137 H
......................................18- قناه : توب 50 11137 H
.......................................
19-قناه : ارت ميوزك 11513 v
............................................
20-قناه : جلاكس كليب 11096 H
.................................................. ..
21- قناه : ميوزك الرماس 11054 H
.................................................. ...
22-قناه : موسيقى الحنين 12168 v
.................................................. .....
23-قناه : موسيقى بلس 11785 V
...............................................
24-قناه : ليبيا فرح اف ام 11179 H
.................................................. .
25-قناه : ام تي في العربية 11976 V
..................................................
26-قناه : ام تي في لبنان 12130 V
..................................................
27-قناه : اف ام 12301 H
........................................
28- قناه : ارابيكا تي في 12130 V
.............................................
29-قناه : ام سي بي 11218 H
.............................................
30-قناه : مايسترو 11075 H
........................................